Diplomerad Fuktsakkunnig

Diplomerad fuktsakkunnig


Som diplomerad fuktsakkunnig enligt Fuktcentrums metod för Fuktsäkerhet i Byggprocessen kan vi erbjuda våra kunder specialistkunskaper inom fukt i projektets alla skeden. 

Vid miljöcertifiering av byggnadsverket innebär tjänsten som diplomerad fuktsakkunnig att ambitionsnivå för kriteriet Fukt kan sättas på allra högsta nivå.

Fuktsäkerhetsprojektering


Byggkonstruktören åtar sig att leda fuktsäkerhetsprojektering i uppdrag. Till vår hjälp har vi arbetat fram fuktsäkerhetschecklistor, fuktsäkerhetsbeskrivningar och rutiner för fuktsäkerhetsgranskning. Därmed kan vi tillsammans med projektens övriga projektörer skapa en fuktsäker byggnad utan fuktskador, mikrobiell tillväxt och hygieniska olägenheter.
​​​​​​​
Byggkonstruktören kan även erbjuda beräkning av torktider för betong.

Fuktsäkerhetschecklista

En projektspecifik checklista för fuktsäkerhet arbetas fram tidigt i projektet. Den ska sedan finnas med i hela processen som stöd för såväl projektörer som entreprenörer för att säkerhetsställa en fuktsäker byggnad.

Fuktsäkerhetsbeskrivning

I fuktsäkerhetsbeskrivningen beskrivs projektet ur fuktsäkerhetssynpunkt. Särskilda fuktkritiska konstruktioner pekas ut och krav ställs på fukttillstånd i material, materialhantering och dokumentation.

Fuktronder

Byggkonstruktören kan bistå entreprenören i dennes fuktsäkerhetsarbete genom att upprätta rutiner för fuktronder. Vi stödjer även beställaren genom att delta i fuktronder och upprätta fuktsäkerhetsprotokoll.
​​​​​​​

Torktider i betong

För att säkerhetsställa att en tidplan hålls krävs beräkning av torktider för bland annat betong. Med hjälp av beräkningsprogram som TorkaS kan vi beräkna när uppställda krav på relativ fuktighet uppnåtts i betongkonstruktioner. Detta ger oss samtidigt underlag för att skapa produktionsanpassade konstruktionslösningar. Det är också avgörande för valet av betongkvalitet.

Kontakta oss

Thomas Johansson
Fuktsäkerhet
thomas.johansson@byggkonstruktoren.se 
​​​​​​​073 644 80 10

Referenser


Vill du se tidigare utföra projekt inom energi och fukt? Se våra referenser för tidigare projekt.

Se referenser