Personalpolicy

Introduktion

Alla nya medarbetare ska känna sig välkomna och uppskattade på Byggkonstruktören. Introduktionsplanen som tas fram till varje ny medarbetare ska underlätta att komma igång i arbetet och underlätta att känna trygghet i teamet.
​​​​​​​
På Byggkonstruktören anser vi att en personalpolicy ska vara förankrad i personalgruppen för att ha ett värde. Därför är vår personalpolicyn ordentligt genomarbeta vid en av våra BK-dagar. Arbetet mynnade ut i ett antal förhållningssätt som vi tillsammans kan luta oss mot. Därmed inte sagt att vi är klara. Vi kommer alltid att arbeta aktivt för att skapa en så bra arbetsmiljö som det bara går. 

Personal

Våra medarbetare är den viktigaste resursen. Alla ska ges sådant ansvar och sådana befogenheter, att man känner arbetsglädje och engagemang för sina arbetsuppgifter samtidigt som man ser framtida personliga utvecklingsmöjligheter. 

Jämställdhet

Byggkonstruktören vill verka för en attraktiv och utvecklande arbetsplats för alla människor. Ledning, chefer och anställda ska alla bidra till att skapa en arbetsplats och arbetsmiljö som främjar likabehandling av anställd oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet eller uttryck vad gäller rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Byggkonstruktörens organisation ska präglas av jämställdhet, vilket innebär att alla har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. 

Arbetstidspolicy

Eftersom Byggkonstruktörens medarbetare är företagets viktigaste resurs är balansen i livet viktig. Normal arbetstid är ett av våra gemensamma framtagna mål. För att kombinera tillgänglighet med målet ska vi eftersträva att förlägga normalarbetstiden så att maximal team- och kundnytta erhålls utifrån givna förutsättningar.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön på Byggkonstruktören präglas av kreativitet, delaktighet och god stämning. Med allas engagemang blir det lätt att skapa den goda arbetsplatsen. Alla ska känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap och tycka att det är roligt att gå till jobbet. Respekt för alla är ett honnörsord. Diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier får inte förekomma hos oss. Ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete underlättar kompetensförsörjningen i framtiden och stärker vårt varumärke.

Vid platsbesök på byggen och industrier följer Byggkonstruktörens personal de säkerhetsrutiner som gäller. Personlig skyddsutrustning och varselkläder är ett måste när man är på platsbesök.

Trivsel

Vi månar om en god och trivsam arbetsplats. Alla ska känna trivsel, omtanke och glädje på jobbet. Trivsel uppstår när alla hjälps åt att hålla ordning och reda både på sin egen arbetsplats och i gemensamma utrymmen. Trivs vi kommer även våra besökare att trivas och känna sig välkomna. Ett första intryck kan vi bara skapa en gång. 

Hälso- och friskvård

En välmående organisation är en förutsättning för tillväxt. Med engagemang och ansvar om vår hälsa skapar vi goda förutsättningar för en kreativ och frisk arbetsplats. Vårt hälsoarbete på Byggkonstruktören omfattas av en friskvårdscheck (t.ex. årskort på Friskis och Svettis). 
Byggkonstruktören är ansluten till Företagshälsa. Hälsoundersökning utförs vart tredje år.

Kompetensförsörjning

Ett av våra övergripande mål är breddad kompetens. Genom en tydlig projektorganisation med protokollförda genomgångar och uppföljningsmöten kan vi säkerställa att tidigare erfarenheter tillvaratas i nya projekt.
​​​​​​​
Byggkonstruktören har schemalagda internutbildningar för att sprida kunskap som redan finns på kontoret eller för att bygga på kunskapsbanken med fördjupningar inom byggteknik, entreprenadjuridik etc.

Byggkonstruktörens uppmuntrar och stödjer anställda i att utvecklas inom såväl sin yrkesroll som personligt. Initiativet till en utbildning kan komma både från närmaste chef eller från den anställde själv. Den anställde uppmuntras att själv ta ett ansvar för sin utveckling och sina karriärmöjligheter i dialog med närmaste chef. 

För framtida kompetensförsörjning gäller att redan idag skapa goda förutsättningar så att rätt person till rätt plats kan rekryteras. Därför ska vårt flexibla arbetssätt ständigt förbättras och vår omvärldsbevakning utvecklas. Tillväxt bygger till stor del på möjligheten att rekrytera välutbildad personal. 

Rehabilitering

Vi ska verka för att förebygga istället för att rehabilitera. Om en anställd haft hel eller delvis frånvaro under en längre period, vid flera tillfällen eller om den anställde själv begär det är Byggkonstruktören skyldig att vidta rehabiliteringsåtgärder för att så långt det är möjligt få den anställde tillbaka i arbete oavsett om orsaken är sjukdom eller olycksfall. Målet med rehabiliteringen är att återge medarbetaren bästa möjliga funktionsförmåga. Rehabiliteringen kan avse förändringar av arbetsförhållanden eller vara av medicinsk, psykologisk eller social art. 

Alkohol- & missbruk

Vi som företag vill åstadkomma en god arbetsmiljö, vilket också inkluderar åtgärder mot missbruk av alkohol och andra droger. En missbrukare är en fara både för sig själv och för andra genom att omdömet och motoriken försämras. Indirekt kan en missbrukare också belasta arbetskamraterna, såväl psykiskt som fysiskt, med de ökade risker som detta i sin tur kan medföra. Därför är det självklart att ingen under några omständigheter får komma till arbetet berusad eller påverkad av vare sig droger eller alkohol. 

Vår grundsyn är att missbruk är en form av sjukdom med vilken företaget också har ett ansvar att hjälpa t.ex. vid rehabilitering. Alla anställda måste också bidra till att rapportera om någon kommer påverkad till arbetet. Detta hjälper den som missbrukar. Som kollega blir man annars s.k. medberoende, dvs. man underlättar för den missbrukande att fortsätta. 

Tobakspolicy

Med tobak avses både tobak och snusning. Tobak utgör ett av samhällets bäst dokumenterade hälsoproblem. På Byggkonstruktören arbetar vi för att minska dess användning genom; ​​​​​​​
  • Rökfri miljö på arbetsplatsen
  • Tillhandahålla hälsoinformation om tobak och ohälsa
  • Verka för en tobaksfri miljö både internt och externt
  • Företaget står för individuellt avvänjningsstöd vid tobak/alkohol- & missbruksproblem

Arbetsprocessen

Arbetsprocessen på företaget ska stödja Byggkonstruktörens affärsidé och präglas av helhetssynen som omfattar hela företaget. Flexibla och smidiga lösningar ska vara en självklarhet och bidrar därmed till ett effektivt arbetssätt.