Övriga tjänster

Beskrivningar

Beskrivningen ingår i det förfrågningsunderlag som ligger till grund för anbudsgivning och i kontraktshandlingarna i avtalet mellan beställare och entreprenör, och ligger oftast före ritningar vid motstridande uppgifter.

Beskrivningar har en viktig uppgift i tidiga projekteringsskeden för dokumentation och beslutsunderlag.

Kontrollansvarig (KA) enligt PBL

Byggkonstruktören erbjuder kontrollansvar (KA) med behörighet K (kvalificerad) enligt PBL.

Byggherren ansvarar för att utse en eller flera kontrollansvariga för alla bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga byggprojekt. Enligt plan- och bygglagen ska den kontrollansvarige vara certifierad. För att bli certifierad krävs teknisk utbildning, erfarenhet av praktiskt arbete inom vissa delar av byggområdet och lämplighet för uppgiften.

BAS-P

Byggkonstruktören erbjuder byggarbetsmiljösamordning (BAS-P).

BAS-P är byggarbetsmiljösamordnare i det tidiga skedet som kallas planering och projektering.

BAS-P ska samordna de olika projektörerna för att deras olika lösningar inte ska skapa risker för ohälsa eller olycksfall under utförandet av arbetet eller vid det framtida brukandet av byggnaden eller anläggningen. Praktiskt innebär det att Bas-P ser till att ritningar och andra tekniska beskrivningar från projektör¬erna samordnas, och att planeringen och projekteringen möjliggör att byggnads- eller anläggningsarbetet kan utföras utan att olika arbetsmoment skapar risker på grund av att de utförs samtidigt eller i anslutning till varandra. Den arbetsmiljöplan som Bas-P tagit fram ska Bas-U anpassa till det praktiska arbetet.
​​​​​​​

Lyftplaner

Byggkonstruktören åtar sig att upprätta lyftplaner. Genom att i tidiga skeden vara med att planera komplicerade lyft kan många av de risker som kan uppstå, såväl arbetsmiljömässigt som ekonomiskt, elimineras.