Konstruktion och kvalitet genom byggprojektet

Konstruktion

Byggkonstruktören utför dimensionering och upprättar konstruktionsritningar i alla typer av uppdrag. Vi har stor erfarenhet gällande industrier, bostäder, skolor, idrottsanläggningar, vårdanläggningar och andra offentliga byggnader.
​​​​​​​
Projektering inom industrin har sina speciella utmaningar. Byggkonstruktören har genom åren utfört en mängd uppdrag inom industrin. På meritlistan finns både stora projekt och mindre. Vi har exempelvis dimensionerat och upprättat konstruktionsritningar för världens största rörverk. I projekteringen hade vi stor nytta av vår erfarenhet gällande konstruktion av stora maskinfundament och traverskranbanor. Vi har även stor erfarenhet av konstruktionsritning gällande ställverk, reningsanläggningar, kylvattenbassänger och liknande anläggningar.

Vid ombyggnationer handlar det inte bara om konstruktion och dimensionering, utan även om att göra statusbedömningar. Genom att komma in i tidigt skede kan Byggkonstruktören medverka till att ta rätt beslut för projektets totalekonomi.

Byggkonstruktören lägger stor vikt på produktionsanpassade lösningar. Genom att tänka produktionsanpassning skapar vi ett effektivt och arbetsmiljömässigt utförande. Vi deltar gärna i arbetsberedningen inför utförandet.

Vi tar riskanalyser och BAS-P på stort allvar. I alla projekt ska dessa moment ingå i projekteringen.

FEM-Gruppen

Med specialistkunskaper inom FEM Design kan vi analysera och dimensionera alla typer av byggnadsverk. Med finita element metoden kan även mycket komplicerade byggnadsverk analyseras och dimensioneras. Dock gäller det att veta vad man gör. Det som matas in ska vara rätt och sen gäller det att tolka resultatet rätt. Konsekvenserna av felaktig indata och/eller feltolkade resultat är förödande. Vår beräkningsgrupp säkerställer att vi hanterar programmet på rätt sätt.

BIM

BIM står för Building Information Modelling. Byggbranschen ligger i startgroparna för implementering av BIM, men ännu har vi inte fått den branschstandard som krävs för att ta steget fullt ut. Kortfattat kan man beskriva BIM som en objektorienterad 3D-modell som har information kopplad till sig. BIM förenklar samordningen och möjliggör bland annat en mer exakt kalkyl i ett tidigt skede av processen. Många ser BIM som ett sätt att samordna 3d-modeller, men BIM ska kunna erbjuda mycket mer och användas under hela byggnadens livscykel.

Byggkonstruktörens policy är att vi ska ligga så långt framme som möjligt. Samtliga projekt 3d-modelleras i en CAD-miljö som kan hanteras i BIM.

BIM ger oss också alla möjligheter att ta fram produktionsanpassade konstruktionslösningar.

Prefab

Genom åren har vi även projekterat en hel del limträhallar. Vi upprättar även tillverkningsritningar för stålkonstruktioner, prefabricerade betongelement och träelement.

Prefabricerade betongelement är exempelvis sandwichväggar, betongbalkar, betongplintar, plattbärlag, betongsocklar, stödmurar och dylikt.

Prefabricerade träelement är exempelvis färdiga moduler i KL-trä eller utfackningsväggar.

Tredjepartskontroll

Tredjepartskontroll är något som efterfrågas i allt större grad. I Boverkets föreskrifter EKS finns krav på hur en dimensioneringskontroll ska utföras. Graden av organisatorisk och ekonomisk direkt eller indirekt självständighet för den som utför dimensioneringskontroll bör ökas vid projekt av mer komplicerad natur.

Byggkonstruktören har utfört tredjepartskontroll i ett flertal projekt där beställaren haft eget krav.

Huvudkonstruktör

Byggkonstruktören åtar sig att som huvudkonstruktör ha en helhetsbild av ett byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om: bärförmåga, stadga och beständighet; bärförmåga vid brand; fuktsäkerhet; stomljudisolering; värmeisolering.

I rollen som huvudkonstruktör följer Byggkonstruktören Innovationsföretagens (Almega) ”Uppdragsbeskrivning Huvudkonstruktör”.

Referenser


Vill du se tidigare utföra projekt inom konstruktion? Se våra referenser för tidigare projekt.

Se referenser