Miljö- & kvalitetspolicy

Kvalitet 

Byggkonstruktörens ledningssystem för kvalitet ska bidra till att förbättra företagets övergripande prestanda och skapa en bra grund för initiativ till hållbar utveckling.


Genom att fokusera på kvalitet främjas en kultur där beteenden, attityder, aktiviteter och processer åstadkommer värde genom att Byggkonstruktören uppfyller behov och förväntningar hos kunderna.
Fördelarna med att arbeta med ett ledningssystem för kvalitet är att:
  • Ständigt kunna erbjuda tjänster som uppfyller kundkrav och tillämpliga författningskrav
  • Underlätta möjligheten att öka kundtillfredsställelsen
  • Hantera risker och möjligheter kopplade till organisationens förutsättningar och mål
  • Visa överenstämmelse med krav som specificerats för kvalitet
Ur SS-EN ISO 9001:2015:
”Om organisationen förstår och hanterar samverkande processer som ett system, bidrar det till att den blir effektiv och verkningsfull i att uppnå sina avsedda resultat. Detta angreppssätt gör att organisationen kan styra förhållanden och beroenden mellan processer i systemet så att organisationens övergripande prestanda kan förbättras.”

Policy 


"Det är Byggkonstruktörens målsättning att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt projekt. Våra kunder ska lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet."

Byggkonstruktörens kvalitetssystem innehåller projektanpassade kvalitetsplaner och checklistor.
Projektering är det utrednings- och förberedelsearbete som föregår själva genomförandet av en byggnation. Det är i det här skedet man har störst chans att påverka slutresultatet. Genom rätt projektering skapar man förutsättningar för en väl genomförd entreprenad. Projektgenomgången och de interna uppföljningsmötena gör att den uppdragsansvarige tillsammans med handläggaren har full kontroll på projektet. Grunden i Byggkonstruktörens kvalitetstänkande ligger i engagemanget.
​​​​​​​
Våra handlingar är vårt varumärke. Vi skapar förtroende genom vårt agerande.

Genom att Byggkonstruktören har projektledning inom samma väggar som konstruktörerna kan vi tillsammans utveckla oss. Vad innebär våra beslut? Vad betyder det vi skriver? Byggkonstruktören har schemalagd internutbildning där vi går igenom teknik, juridik, erfarenhetsåterföring etc.

Byggkonstruktören arbetar kontinuerligt med erfarenhetsåterföring, såväl internt som externt. Erfarenhetsåterföring är en naturlig del av ett projekt och en stående punkt på BK-dagen som genomförs två gånger per år.

Miljö


Byggkonstruktören AB ska förebygga och minska miljöbelastningen från verksamheten genom ett systematiskt miljöarbete med en strävan mot ständiga förbättringar.
​​​​​​​
Byggkonstruktören AB ska ha öppenhet och engagemang för miljöfrågor och skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter.

Miljöfrågorna ska införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Medel - ett systematiskt arbete

Byggkonstruktörens miljöpolicy är en del av det övergripande miljöledningsarbetet.
Ett systematiskt miljöarbete hos Byggkonstruktören AB innebär att:
  • Gällande miljölagstiftning, andra aktuella regler och krav utgör miniminivå i Byggkonstruktören ABs miljöarbete.
  • Byggkonstruktörens ledning formulerar årliga konkreta mål för Byggkonstruktören ABs miljöarbete.
  • Ständiga förbättringar ska vara vägledande för oss i ett successivt utökat miljöarbete.
  • Byggkonstruktörens ledning ansvarar att denna miljöpolicy och de aktuella målen efterlevs och successivt revideras.
  • Arbetstagare ska ges kontinuerlig utbildning och information om aktuell lagstiftning och andra regler samt ges kunskap om konkreta aktiviteter och miljöförbättrande insatser för arbetets utförande.
  • Byggkonstruktörens ledning gör årliga utvärderingar och revisioner av Byggkonstruktören ABs miljöarbete samt ser över behovet av utökade mål eller omformulering av befintliga mål.