Fukt

Byggkonstruktören är mer än bara konstruktion. Vi har ett brett utbud av tjänster inom projektledning och byggledning. Vidare har vi expertis exempelvis inom fuktsäkerhet och har även certifierad skyddsrumssakkunnig innanför väggarna. Vi har stor erfarenhet gällande bostäder, skolor, förskolor, idrottsanläggningar, vårdanläggningar och andra offentliga byggnader. Inom industrin medverkar vi i alla möjliga projekt inom både konstruktion och projektledning; industrihallar, maskinfundament, traverskranbalkar, ställverk, reningsanläggningar m.m.

Fuktsäkerhetsprojektering


Byggkonstruktören åtar sig att leda fuktsäkerhetsprojektering i uppdrag. Till vår hjälp har vi arbetat fram fuktsäkerhetschecklistor, fuktsäkerhetsbeskrivningar och rutiner för fuktsäkerhetsgranskning. Därmed kan vi tillsammans med projektens övriga projektörer skapa en fuktsäker byggnad utan fuktskador, mikrobiell tillväxt och hygieniska olägenheter.
​​​​​​​
Byggkonstruktören kan även erbjuda beräkning av torktider för betong.

Fuktsäkerhetschecklista

En projektspecifik checklista för fuktsäkerhet arbetas fram tidigt i projektet. Den ska sedan finnas med i hela processen som stöd för såväl projektörer som entreprenörer för att säkerhetsställa en fuktsäker byggnad.

Fuktsäkerhetsbeskrivning

I fuktsäkerhetsbeskrivningen beskrivs projektet ur fuktsäkerhetssynpunkt. Särskilda fuktkritiska konstruktioner pekas ut och krav ställs på fukttillstånd i material, materialhantering och dokumentation.

Fuktronder

Byggkonstruktören kan bistå entreprenören i dennes fuktsäkerhetsarbete genom att upprätta rutiner för fuktronder. Vi stödjer även beställaren genom att delta i fuktronder och upprätta fuktsäkerhetsprotokoll.
​​​​​​​

Torktider i betong

För att säkerhetsställa att en tidplan hålls krävs beräkning av torktider för bland annat betong. Med hjälp av beräkningsprogram som TorkaS kan vi beräkna när uppställda krav på relativ fuktighet uppnåtts i betongkonstruktioner. Detta ger oss samtidigt underlag för att skapa produktionsanpassade konstruktionslösningar. Det är också avgörande för valet av betongkvalitet.

Kontakta oss

Thomas Murén
Fuktsäkerhet
thomas.muren@byggkonstruktoren.se 
​​​​​​​073 644 80 10

Referenser


Vill du se tidigare utföra projekt inom energi och fukt? Se våra referenser för tidigare projekt.

Se referenser