Stigslundskolan, Gävle

Nybyggnad av skola innehållande gymnastikhall med tillhörande omklädningsrum och duschar, hemkunskapssalar, tillagningskök, matsal, slöjdsalar, musiksalar, 4 lektionssalar mm. Bruttoarea 5200 kvm.
Beställare: Gavlefastigheter
Vår kund: Gavlefastigheter
Entreprenadform: Generalentreprenad
Kostnad: 115 Mkr
Färdigställt: 2019

Byggkonstruktörens uppdrag var att ta fram fullständiga bygghandlingar för projektets genomförande.
Projektet började som ett ombyggnadsprojekt, men efter en första statusbesiktning tog vi in Vattenfall för djupare analys. Proverna visade att befintliga betongkonstruktioner var i så pass dåligt skick att befintliga byggnaden fick rivas och ersättas av nya.