Tjänster

Byggkonstruktören erbjuder tjänster som:

 • Konstruktionsritningar.
 •  Konstruktionsberäkningar.
 • Bygg- och Projektledning.
 • Byggnadsbeskrivningar.
 • Kontrollansvar.
 • Ekonomiska utredningar och kostnadsberäkningar. 
 • Energiberäkningar.
 • Fukttekniska utredningar.
 • Fuktsäkerhetsprojektering.
 •  Mätteknik.

Konstruktion

Byggkonstruktören upprättar konstruktionsritningar och statiska beräkningar i alla typer av uppdrag. Förutom den gedigna erfarenheten av industriprojekt har vi kompetens inom bostäder, skolor, idrottsanläggningar och andra offentliga byggnader.
Några exempel på uppdrag där vi utför dimensionering och konstruktionsritning är:
 • Bostäder
 • Sjukhus
 • Skolor, Förskolor
 • Industribyggnader
 • Kontor
 • Hallbyggnader
 • Maskinfundament
 • Traverskranbanor
 • Geotekniska konstruktioner såsom stödmurar och dylikt
Vi utför även uppdrag som exempelvis:
 • Tredjepartskontroll
 • Kontroll av befintliga konstruktioner vid ny verksamhet
 • Avväxlingar vid nya öppningar i befintliga konstruktioner

Huvudkonstruktör

Byggkonstruktören åtar sig att som huvudkonstruktör ha en helhetsbild av ett byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om: bärförmåga, stadga och beständighet; bärförmåga vid brand; fuktsäkerhet; stomljudisolering; värmeisolering.
I rollen som huvudkonstruktör följer Byggkonstruktören Svenska Teknik & Designföretagens ”Uppdragsbeskrivning Huvudkonstruktör”.

Lyftplaner

Byggkonstruktören åtar sig även att upprätta lyftplaner. Genom att i tidiga skeden vara med att planera komplicerade lyft kan många av de risker som kan uppstå, såväl arbetsmiljömässigt som ekonomiskt, elimineras.

Bygg- och Projektledning

Byggkonstruktören har lång erfarenhet av bygg- och projektledning. Våra kunder är stora internationella företag som vi hjälper att lyckas i såväl stora som små projekt.
Genom ett strukturerat arbetssätt skapar vi förutsättningar för att projekten uppnår uppställda mål och krav gällande ekonomi, tid och KMA (kvalitet, miljö, arbetsmiljö).
I tidiga skeden hjälper vi till med att ta fram kalkyler och drar fram riktlinjer för det fortsatta arbetet. När projekten kommer igång hjälper vi under projekteringsfasen till med projekteringsledning och ekonomisk uppföljning.
Vi deltar vid upphandling av projektörer och entreprenörer. Under utförandefasen ansvarar vi för planering, administration, ekonomi och samordning. Vi följer upp tidplaner, arbetsmiljöfrågor, mål och ekonomi.

Byggfysik

Byggkonstruktören erbjuder tjänster i fuktsäkerhet och energi. Vi hjälper våra kunder att ställa krav och är rådgivande i hela byggprocessen i såväl nybyggnationer som om- och tillbyggnationer. Genom att göra detta skapar vi en fuktsäker och energieffektiv byggnad.

Fukt

Byggkonstruktören utför fuktsäkerhetsprojektering i form av bland annat fuktsäkerhetschecklistor, fuktsäkerhetsbeskrivning och fuktsäkerhetsgranskning. Därmed kan vi tillsammans med projektens övriga projektörer skapa en fuktsäker byggnad utan fuktskador, mikrobiell tillväxt och hygieniska olägenheter.
Byggkonstruktören kan även erbjuda beräkning av torktider för betong.
Tjänster:
 • Checklistor för fuktsäkerhet
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
 • Fuktsäkerhetsgranskning
 • Fuktsäkerhetsprojektering
 • Fuktberäkningar
 • Beräkning av torktider i betong
Fuktsäkerhetschecklista
En projektspecifik checklista för fuktsäkerhet arbetas fram tidigt i projektet. Den ska sedan finnas med i hela processen som stöd för såväl projektörer som entreprenörer för att säkerhetsställa en fuktsäker byggnad.

Fuktsäkerhetsbeskrivning
I fuktsäkerhetsbeskrivningen beskrivs projektet ur fuktsäkerhetssynpunkt. Särskilda fuktkritiska konstruktioner pekas ut och krav ställs på fukttillstånd i material, materialhantering och dokumentation.

Torktider i betong
För att säkerhetsställa att en tidplan hålls krävs beräkning av torktider för bland annat betong. Med hjälp av beräkningsprogram som TorkaS kan vi beräkna när uppställda krav på relativ fuktighet uppnåtts i betongkonstruktioner.
 
 Energi
Byggkonstruktören arbetar tillsammans med sina kunder för att skapa energieffektiva byggnader med ett bra inomhusklimat. Vi utför beräkningar på temperaturfördelning i konstruktioner samt energibalansberäkningar.
Tjänster:
 • Energieffektivisering
 • Energibalansberäkning
 • Temperaturfördelning i konstruktioner
 • Beräkning av köldbryggor
 • Energi- och inneklimatsimuleringar
 • U-värdesberäkningar