Kvalitet och Miljö

Kvalitet 

– Grunden i vårt kvalitetstänkande ligger i engagemanget


"Det är Byggkonstruktörens målsättning att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt projekt. Våra kunder ska lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet."

Byggkonstruktörens kvalitetssystem har projektsanpassade kvalitetsplaner och checklistor.

Projektering är det utrednings- och förberedelsearbete som föregår själva genomförandet av en byggnation. Det är i det här skedet man har störst chans att påverka slutresultatet. Genom rätt projektering skapar man förutsättningar för en väl genomförd entreprenad. Projektgenomgången och de interna uppföljningsmötena gör att den uppdragsansvarige tillsammans med handläggaren har full kontroll på projektet. Grunden i Byggkonstruktörens kvalitetstänkande ligger i engagemanget.

Våra handlingar är vårt varumärke. Vi skapar förtroende genom vårt agerande.

Ett förfrågningsunderlag från Byggkonstruktören ska ge förutsättningar för entreprenören att kunna ge rätt pris. Uppdragsgivaren har då också lätt att följa upp kostnader för eventuella avvikelser under byggskedet.

En bygghandling från Byggkonstruktören ska vara lätt att följa för alla inblandade i projektet, från projektledning till den som utför arbetet på bygget.

En ritning från Byggkonstruktören kommer i tid.

Vi lär av varandra.”

Genom att Byggkonstruktören har projekt- och byggledning inom samma väggar som konstruktörerna kan vi tillsammans utveckla oss. Vad innebär våra beslut? Vad betyder det vi skriver? Byggkonstruktören har schemalagd internutbildning där vi går igenom teknik, juridik, erfarenhetsåterföring etc.

Miljö 


"Byggkonstruktören producera handlingar för uppförande av byggnader så att miljövärden bevaras och främjas."

Vi använder oss av material, metoder och resurser som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi ska följa lagar och förordningar inom miljöområdet samt sträva mot en ständig förbättring. Vi utbildar och engagerar personalen för att skapa insikt och förståelse för miljöfrågor.